Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) vydává společnost Extraplast s.r.o., se sídlem 2. května 1658, 763 61 Napajedla, IČO: 46992855 a slouží pro stanovení předpokladů, podmínek a realizaci vzájemných práv a povinností vzniklých na základě kupních smluv (dále jen „kupní smlouva“) uzavíraných mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) při prodeji zboží v rámci jejich podnikatelské činnosti.

2. Každý, kdo potvrdí svým podpisem, ať již pod textem těchto obchodních podmínek, nebo na jakémkoli jiném dokumentu, nebo jakoukoli jinou formou, že je s těmito obchodními podmínkami srozuměn, zároveň prohlašuje, že obchodní podmínky beze zbytku v platném znění akceptuje.

3. Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti Extraplast s.r.o. umístěné na adrese www.extraplast.cz.

4. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.

II. Předmět obchodních podmínek

1. Podmínky sjednané v rámci těchto obchodních podmínek budou aplikovány na všechny obchodní případy, v rámci kterých bude prodávající dodávat zboží kupujícímu na základě kupních smluv dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava rámcových podmínek dodávek zboží kupujícímu z nabídky prodávajícího v rozsahu určení kvalitativních podmínek, způsobu určení množství zboží, ceny zboží, platebních podmínek a způsobu uplatnění reklamace a jejího vyřízení, jakož i dalších podmínek ve smlouvě sjednaných.

3. Prodávající bude dodávat zboží kupujícímu na základě písemné kupní smlouvy a dle prodávajícím potvrzených objednávek kupujícího (dále jen “dílčí kupní smlouva“), popř. jen písemných dílčích kupních smluv.

4. Kupující se zavazuje takto dodané zboží prodávajícímu a případné služby spojené s dodávkou zboží řádně převzít a včas zaplatit.

5. Kupující je povinen předložit prodávajícímu na jeho žádost doklady o své právní subjektivitě, oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, registrace plátce DPH, výpis z živnostenského rejstříku atd.), bankovnímu účtu a v případě jakékoliv změny bez prodlení předložit doklady s aktualizovanými údaji.

6. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn práva a povinnosti z kupní smlouvy postoupit na třetí osobu.

III. Dodání zboží

1. Prodávající bude kupujícímu dodávat zboží v dodacích lhůtách a termínech navržených kupujícím v písemně vystavených a prodávajícím písemně potvrzených v jednorázových objednávkách.

2. Jednorázové objednávky je kupující povinen učinit v písemné formě a zaslat je prodávajícímu poštou nebo emailem (elektronická výměna dat má povahu písemně učiněného právního úkonu a je rovnocenná s jinak běžně užívanou formou písemného styku), přičemž objednávka musí obsahovat úplnou identifikaci subjektu kupujícího (obchodní firma a sídlo/místo podnikání kupujícího, IČO, DIČ, pokud je plátcem DPH, zápis do obchodního rejstříku, kontaktní osobu včetně telefonu a e-mailu), podrobnou specifikaci zboží dle ceníku prodávajícího (číslo nebo popis výrobku, množství jednotek, požadovaná kvalita), místo a způsob dodání zboží, dodací podmínky (doložky) v souladu s INCOTERMS 2010, jméno a podpis oprávněného zástupce kupujícího (v případě objednávky e-mailem postačí jméno a funkce). Takováto objednávka bude pro prodávajícího závazná až okamžikem jejího písemného potvrzení.

3. V případě, že kupující je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti vyplývající z této smlouvy, nebo z jakéhokoliv právního předpisu, případně jakýmkoliv jiným způsobem znemožní prodávajícímu splnit povinnost dodat zboží, je povinnost prodávajícího dodat zboží včas splněna, bylo-li nejpozději v poslední den lhůty pro plnění povinnosti dodat zboží, zboží v místě nakládky připravené k odeslání nebo odevzdání a prodávající kupujícímu odeslal o této skutečnosti zprávu. Prodávající má právo v této souvislosti uplatnit vůči kupujícímu nárok na zaplacení tzv. skladného ve výši 0,1 % z ceny skladovaného zboží denně.

4. V případě, že kupující je v prodlení se svou povinností hradit jakýkoliv svůj finanční závazek vůči prodávajícímu, může prodávající odmítnout realizaci dodávky zboží do doby splnění předmětného finančního závazku, aniž to znamená porušení smlouvy.

5. Místo dodávky zboží bude určeno sjednanou dodací doložkou dle INCOTERMS 2010, kterou je EXW- sídlo prodávajícího, příp. sklad prodávajícího, pokud se smluvní strany nedohodou jinak.

6. Prodávající má právo dodávat zboží i po částech. V případě, že kupující neodebere, resp. nepřevezme zboží řádně a včas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit jednostranným prohlášením s účinky odstoupení okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení kupujícímu. Prodávající má v této souvislosti právo uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu veškerých v této souvislosti vzniklých nákladů, jakož i nárok na ušlý zisk.

7. Prodávající předá zboží ve sjednaném místě společně s příslušným expedičním listem a dalšími dohodnutými doklady.

8. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v souladu se sjednanou dodací doložkou dle článku III. bod 5. těchto podmínek. Škoda na zboží, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku povinností prodávajícího.

9. Zboží je dodáváno v obalu vhodném pro dohodnutý druh zboží a pro dohodnuté dopravní podmínky tak, aby se zabránilo poškození zboží během dopravy do sjednaného místa určení. Palety, příp. jiné obaly, označené jako vratné, vyúčtuje prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Pokud kupující vrátí tyto obaly v bezvadném stavu prodávajícímu obratem, aniž byly použity kupujícím jinak, nejpozději však do 6 měsíců od odeslání prodávajícím, je kupující oprávněn je vyúčtovat zpět prodávajícímu, který je povinen jejich hodnotu zaplatit. Použitý obal a fixační materiály se vrací jen v případě, že je to výslovně ujednáno.

IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Pokud není v kupní smlouvě ujednáno jinak, kupní cena se rozumí „ze sídla/ skladu“ prodávajícího bez přepravních nákladů, bez pojištění a bez daně z přidané hodnoty. Kupní cena bude stanovena prodávajícím před zahájením dodávek ceníkem nebo kupní smlouvou s cenovou nabídkou s možností aktualizace cenových údajů na základě tržních vlivů. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

2. Pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak, probíhá platební styk mezi prodávajícím a kupujícím na základě daňového dokladu (faktury) bezhotovostním platebním stykem. Splatnost daňového dokladu je 14 dnů ode dne jeho vystavení, pokud není dohodnuto jinak.

3. Placení je považováno za uskutečněné, pokud placená dlužná částka je připsána na účet prodávajícího v plné výši u jeho banky.

4. Při prodlení kupujícího s placením dlužné částky je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. V případě důvodných pochybností prodávajícího o platební schopnosti kupujícího je prodávající oprávněn, bez předpokladu naplnění jiných dalších práv prodávajícího, jednostranně upravit platební podmínky sjednané v kupní smlouvě, zejména zkrátit splatnost, případně požadovat platbu předem.

6. Kupující není oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část z důvodu jakýchkoliv vlastních nároků vůči prodávajícímu. Kupující není oprávněn jakékoliv vlastní nároky započítávat na kupní ceny, a to ani tehdy, jestliže se tyto nároky opírají o práva z odpovědnosti za vady včas uplatněných.

V. Vlastnické právo ke zboží

Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny včetně DPH (tzv. výhrada vlastnického práva), a to ve prospěch účtu prodávajícího.

VI. Odpovědnost za vady zboží

1. Pokud dodané zboží neodpovídá co do množství, jakosti, provedení nebo balení sjednaným podmínkám, má zboží vady. Vady zboží je kupující povinen bezodkladně prodávajícímu oznámit a rovněž hodnověrným způsobem prokázat.

2. Oznámení o vadách musí obsahovat: - číslo kupní smlouvy (potvrzené objednávky), faktury a expedičního listu, - popis vady nebo přesné určení toho, jak se vada projevuje, - počet nebo objem vadného zboží, - způsob zjištění vady zboží.

3. Nároky kupujícího při dodávce vadného zboží zanikají, nejsou-li předloženy písemně, u zjevných vad nejpozději do 10 dnů od převzetí zboží nebo ode dne doručení zboží do místa určení. U skrytých vad je tato lhůta 6 měsíců.

4. Jestliže je kupní smlouva vadami porušena podstatným způsobem, může kupující požadovat: - odstranění vady dodáním zboží bez vad, dodáním chybějícího množství zboží nebo opravu zboží, - přiměřenou slevu z kupní ceny, - odstoupení od kupní smlouvy.

5. Nezvolí-li kupující své právo včas nebo se jedná o nepodstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z kupní ceny v souladu s ustanovením § 2107 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

6. Nahrazené vadné díly, součásti nebo výrobky zůstávají majetkem prodávajícího a kupující je povinen je vrátit, pokud o to prodávající požádá, nebo je uskladnit k provedení kontroly zástupcem prodávajícího.

7. Pokud je výrobek zhotoven podle návrhu, vzorků nebo podkladů kupujícího, odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na správnost konstrukce, ale pouze za bezvadné provedení v souladu s údaji, které mu poskytl kupující. V tomto případě na sebe přejímá kupující i nebezpečí, plynoucí z event. porušení ochranných práv třetích osob.

8. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou manipulací a/nebo nesprávným skladováním a/nebo nesprávnou aplikací s odkazem na návod nebo příslušný technický list zboží. Kupující je povinen postupovat dle návodu a aktuálního technického listu zboží.

VII. Vyšší moc

Každá ze smluvních stran je zproštěna odpovědnosti za neplnění kteréhokoliv ze svých závazků, pokud prokáže:

a) že toto nesplnění bylo způsobeno překážkou, kterou nemohla překonat;

b) že nemohla překážku rozumně předpokládat a učinit opatření proti nebezpečí a jeho následkům ovlivňujícím její schopnost plnění smlouvy v době jejího uzavření;

c) že nemohla rozumně zabránit a překonat překážku nebo její následky.

1. Za překážky uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se obecně považují: (a) válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), ozbrojený konflikt nebo vážné ohrožení (ale neomezené na nepřátelský útok, blokádu, vojenské embargo, nepřátelská akce, invaze, akce cizího nepřítele nebo státu, rozsáhlá vojenská mobilizace; (b) občanská válka, povstání a revoluce, vojenské nebo uchvatitelské akce, vzpoury, občanské nepokoje nebo výtržnosti, davové násilí, akce občanské neposlušnosti; (c) teroristické akce, sabotáže nebo pirátství; (d) úřední zásahy zákonné nebo nezákonné, splnění jakýchkoliv zákonů nebo vládních příkazů, řádů, pravidel nebo pokynů, stanné právo, vyvlastnění, násilné zabavení, uchvácení výrobních podniků/továren, rekvizice, znárodnění; (e) vyšší moc, mor, epidemie, přírodní pohromy, nikoliv omezené pouze na mohutné/prudké bouře, smršti, tajfuny, tornáda, vánice, zemětřesení, vulkanické činnosti, sesuvy půdy, přílivové vln, tsunami (dlouhé bouřlivé mořské vlnobití způsobené zemětřesením), záplavy, poškození nebo zničení zaviněná bleskem, sucho; (f) výbuch, oheň, zničení strojů, zařízení, továren a veškeré instalace, dlouhodobé poruchy v dopravě, telekomunikaci nebo v elektrickém příkonu; (g) všeobecné pracovní výtržnosti, jako jsou bojkot, stávky a výluky, zpomalení práce, obsazení továren a objektů, ale neomezeně jen na ně.

2. Strana domáhající se zproštění musí co nejdříve po vzniku překážky a jejich následků znemožňujících její povinnost plnit uvědomit druhou stranu o takové překážce a jejímu vlivu na její způsobilost plnit. Upozornění musí být rovněž dáno, jakmile pominou důvody zproštění. Opomenutí v podání zprávy uvědomění znamená pro stranu odpovědnost za škody vzniklé v důsledku ztráty, které by jinak mohlo být zabráněno.

3. Strana uplatňující tuto doložku je zavázána učinit veškerá rozumná opatření k omezení účinku překážky nebo události ovlivňující plnění jejich smluvních závazků.

4. Jestliže důvody zproštění trvají déle jak devadesát (90) dnů, je kterákoliv strana oprávněna od této smlouvy odstoupit s tím, že účinky odstoupení nastanou ke dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

VIII. Obchodní tajemství

1. Prodávající a kupující budou utajovat a zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, které byly nebo budou vzájemně poskytnuty, nebo které se dozvěděli či jinak získali v souvislosti se stávajícími či budoucími obchody podle kupní smlouvy.

XI. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Prodávající a kupující jsou oprávněni odstoupit od kupní smlouvy, kromě jiných případů stanovených právními předpisy a těmito obchodními podmínkami, pokud se druhá smluvní strana dopustí podstatného porušení povinností vyplývajících pro ni z kupní smlouvy.

Za podstatné porušení kupní smlouvy se považuje zejména:

a) prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo jakýchkoli částek splatných dle kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek,

b) prodlení prodávajícího s dodáním zboží s výjimkou případu dle čl. III. bod 4.

2. Odstoupení od kupní smlouvy je účinné doručením písemného oznámení smluvní strany odstupující od smlouvy druhé smluvní straně. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být důvod odstoupení konkrétně uveden. Vzniknou-li mezi stranami pochybnosti o dni doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, považuje se za den doručení třetí den po odeslání oznámení.

XII. Doložka a obligační statut

1. Pokud nebude v kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z nich vyplývající, vznikající a související, výhradně právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou strany řešit především vzájemnou dohodou a smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě o smírném vyřešení tohoto sporu, jsou k projednání vzniklých sporů oprávněny věcně a místně příslušné soudy dle zákona č.99/1963 Sb., v platném znění Občanský soudní řád.

3. Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této smlouvy nemají přednost před ujednáními v těchto obchodních podmínkách, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

4. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření smlouvy a z toho důvodu není oprávněn domáhat se práv uvedených v ustanovení § 1765 odst.1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží prodávajícího. Případné odběrní podmínky, uvedené nebo předtištěné na objednávce kupujícího, jakož i jakékoliv jiné podmínky v objednávce kupujícího, které nejsou v souladu s těmito obchodními podmínkami jsou neplatné, pokud je prodávající před dodávkou zboží písemně kupujícímu nepotvrdil.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Prodávající si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit tyto obchodní podmínky. Změna obchodních podmínek bude oznámena zveřejněním na webových stránkách společnosti Extraplast s.r.o. umístěné na adrese www.extraplast.cz. Kupující má v tomto případě právo na písemné odstoupení od kupní smlouvy, a to do jednoho měsíce ode dne zveřejnění změn.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

3. Novější obchodní podmínky ruší obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě obchodních podmínek se posuzují vždy podle obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu.